طراحي فيگور

طراحي فيگور

|+|نوشته و طرحی از مرتضی در 89/06/13 و ساعت 23:36  
 طراحی از انسان

طراحی از انسان

با نگاهی به تاریخ طولانی هنر نقاشی ،موضوع انسان را از موضوعات جذاب همیشگی می یابیم ودلیل آن ،آثار

بی شماری است که در زمینه تاریخ فرهنگ بشری موجود است.البته نگرش و نحوه درک هنرمندان در دورانهای

مختلف با هم متفاوت بوده است که هر کدام دلایل تاریخی خود را دارد،ولی همگی آنها فعالیتهای فردی و جمعی

انسان را مورد نظر قرار داده،بر اساس ذهنیت خود کار کرده اند.

از این رو ، تصاویر باقی مانده از زمانهای مختلف ،چگونگی زندگی انسانها را تا حدودی برای ما مشخص می کند.

از شکارکردن،پیشکش کردن قربانی و انجام مراسم آیینی ،ورزشها و تفریحات و....تا به امروز که هنرمندان بیشتر

دغدغه های عصر خود را تصویرمی کنند.

شما برای موفق شدن در شناخت و راحتی در طراحی می توانید به مطالعه هر عضو بدن انسان به طور جداگانه

بپردازید ولی هنگامی این تمرینات موثر خواهد بود که تمرینات زیادی از هماهنگی این اعضا با هم در جهت حرکت

یا مقصودی معین داشته باشید.بنا براین انجام طراحیهای سریع را به شما پیشنهاد می کنم و سپس طراحی هایی که

انجامشان زمان طولانی تری به خود اختصاص می دهد.این شیوه با عث خواهد شد که حافظه تصویری شما به خوبی

بتواند بسیاری از نکات ریز و مهم را به خاطر بسپارد.

آثاری از ژان فرانسوا میله

جمع شدن این دقت نظر هاست که درک شما را از اندام انسان برای طراحی تقویت خواهد نمود.

موفق باشید.

|+|نوشته و طرحی از مرتضی در 87/10/05 و ساعت 14:54  
 طراحی فیگور از انسان

طراحي فيگور

|+|نوشته و طرحی از مرتضی در 87/10/05 و ساعت 13:50